then

 วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ นายแพทย์โชติ ภาวศุทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร มอบหมายให้ นายแพทย์เสรี  วุฒินันท์ชัย รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธาน พร้อม นายปทา วันจันทร์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง พร้อมด้วยผู้บริหาร  กล่าวรายงานโดยแพทย์หญิงจรรย์สมร จันทินมาธร  หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู  และทีมกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือความพิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน โดยโรงพยาบาลพิจิตร ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร  กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน จำนวน ๘ ราย รวมเป็นเงินมูลค่า  ๕๖๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย (Super Number) มาจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อฟื้นฟู เยียวยา ให้ผู้ที่ประสบภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และกลับมาดำรงชีวิตประจำวันกลับสู่องค์กรที่ทำงานอย่างมีศักยภาพ ด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้พิการมากที่สุด และผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้พิการได้รับประโยชน์สูงที่สุด ได้นำไปปรับใช้ในการอำนวยความสะดวกต่อการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป มอบ ณ ห้องประชุมพระพิจิตร  อาคารผู้ป่วยนอกชั้น ๔ โรงพยาบาลพิจิตร  4