then

 

       S 1180071วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  คุณวรรณี  หลิมศิริวงษ์ บริจาคถุงผ้า ๘๖ ใบ รวมมูลค่า ๒,๖๘๐ บาท ให้ผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาลพิจิตร นำไปใช้ประโยชน์และมีส่วนร่วมในการลดปริมาณการใช้และผลิตถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากเข้าสู่สิ่งแวดล้อม โดยมี คุณปัญจะ อินทรทัศน์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม คุณณัฎฐา แสงกาญจนวณิช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  คุณปรียาภรณ์ เส็งขำ หัวหน้างานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก เป็นผู้รับมอบ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รพ.พิจิตร ขออนุโมทนาบุญให้ผู้บริจาคและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง ประสบแต่ความสุข ความเจริญ กิจการการงาน ก้าวหน้าสำเร็จ ยิ่งๆขึ้นไป