then

32วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ คุณชวน พรหมจันทร์ พร้อมครอบครัว บริจาคเก้าอี้นั่งคอย  ให้กับโรงพยาบาลพิจิตร จำนวน ๓๐ ตัว เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย และผู้รับบริการ โรงพยาบาลพิจิตร โดยมี นายแพทย์โชติ ภาวศุทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร และนายแพทย์สมบูรณ์ จีนาพงษา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับมอบ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รพ.พิจิตรขออนุโมทนาบุญให้ผู้บริจาคและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง ประสบแต่ความสุข ความเจริญ กิจการ การงาน ก้าวหน้าสำเร็จ ยิ่งๆขึ้นไป