then

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ คุณกิ่งหยก อารีรักษ์ และ คุณอรนุช เจียวงศ์ บริจาคเงิน จำนวน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท ( สองแสนบาทถ้วน ) ให้กับโรงพยาบาลพิจิตรเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมี นายแพทย์โสภณ โฆษิตวานิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพิจิตร เป็นผู้รับมอบ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รพ.พิจิตร ขออนุโมทนาบุญให้ผู้บริจาคและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง ประสบแต่ความสุข ความเจริญ กิจการ การงาน ก้าวหน้าสำเร็จ ยิ่งๆขึ้นไป33