then

 S 1155604

       วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ คุณอัญศาณี   ศรีสุเทพ คุณทัศนีย์ ศรีสุเทพ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ให้กับโรงพยาบาลพิจิตร เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์การแพทย์ โดยมีนายแพทย์โชติ ภาวศุทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร และนายแพทย์สมบูรณ์ จีนาพงษา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับมอบ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รพ.พิจิตร ขออนุโมทนาบุญให้ผู้บริจาคและครอบครัว มีสุขภาพ แข็งแรง ประสบแต่ความสุข ความเจริญ กิจการ การงาน ก้าวหน้าสำเร็จ ยิ่งๆขึ้นไป