then

 

       S 1180077 1วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ คุณณิชนันทน์ รุ่งรอด คุณฉันท์ชนิต ชัยบัติ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้กับโรงพยาบาลพิจิตร เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์การแพทย์ โดยมีนายแพทย์โสภณ โฆษิตวานิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพิจิตร และนายแพทย์สมบูรณ์ จีนาพงษา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับมอบ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รพ.พิจิตร ขออนุโมทนาบุญให้ผู้บริจาคและครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรง ประสบแต่ความสุข ความเจริญ กิจการ การงาน ก้าวหน้าสำเร็จ ยิ่งๆขึ้นไป