then

 

      NCDวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายแพทย์โชติ  ภาวศุทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร พร้อมด้วย แพทย์หญิงนงลักษณ์ บุตรดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริการด่านหน้า นางจารุภา คงรส นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ร่วมรับมอบโล่รางวัล NCD Clinic Plus Awards ปี ๒๕๖๖ โดยมีนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน มอบโล่รางวัล NCD Clinic Plus Awards ปี ๒๕๖๖ ให้กับโรงพยาบาล ๑๐ แห่ง ที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ และ ๔ หน่วยงานที่มีผลงานเชิงนวัตกรรมดีเด่น นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาจัดรูปแบบบริการ (Service Model) สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เพื่อจัดบริการด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข