then

 

       มะเร็งวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายแพทย์ธีรวัฒน์  รักจิตร รองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ   โรงพยาบาลพิจิตร ร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV)“Kick-off 1-M doses : School based HPV Vaccine”ตามนโยบายเร่งรัด ๑๐๐ วัน ของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส HPV และผลักดัน Quick Win ฉีดวัคซีน HPV ให้หญิงไทยอายุระหว่าง ๑๑ – ๒๐ ปี ๑  ล้านคน ทั่วประเทศ ทั้งในและนอกระบบการศึกษา ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบ ๒ เข็มโดยมุ่งหวังผลในการลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุข จึงร่วมกับ ภาคีเครือข่าย รณรงค์การดูแลโรคมะเร็งในสตรี ภายใต้สโลแกน “สวย เริด เชิด สู้มะเร็ง”  โดยมี นายแพทย์พนม ปทุมสูติ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ประธาน พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๓ นครสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และโรงพยาบาลพิจิตรรวมทั้งผู้บริหารของสถานศึกษาในจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ และเขต ๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร