then

 

     6 กพ.1วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายแพทย์โชติ ภาวศุทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร พร้อมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพิจิตร ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (Tuesday Morning Meeting) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมกอบัว ชั้น ๓ อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพิจิตร โดย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบออน์ไลน์ webex จาก ห้องประชุมการบูร อาคาร ๑ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข