then

 

       วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายแพทย์โชติ ภาวศุทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร เป็นประธานเปิดมุมเติมรัก ปันสุข โรงพยาบาลพิจิตร พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ รพ.พิจิตร ซึ่งดำเนินงานตามนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปันในวันต่อๆไป และให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำตู้ ชั้นวางสำหรับวางสิ่งของไว้ให้ผู้รับบริการและประชาชนได้นำไปใช้ ประโยชน์ โรงพยาบาลพิจิตร จึงได้จัดทำมุมเติมรัก ปันสุข (Care D Corner ) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรโรงพยาบาลมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีร่วมกัน อีกทั้งยังสอดคล้องกับสมรรถนะหลักองค์กรอีกด้วย คือ วัฒนธรรมความปลอดภัย การมีส่วนร่วม และสร้างสรรค์แบ่งปัน จัดกิจกรรม ณ บริเวณหน้าธนาคารเลือด ชั้น ๑ อาคารหลวงปู่ทองดี ๒ โรงพยาบาลพิจิตร9 1