then

6วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ โรงพยาบาลพิจิตรร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรม Kick off คลินิกผู้สูงอายุ รพ.พิจิตร ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ที่กำหนดให้ปี ๒๕๖๖ เป็นปีแห่งการดูแลผู้สูงอายุ มุ่งเน้นบูรณาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมครบทุกมิติ จัดกิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังและคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดเตียง มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปและเครื่องอุปโภค และในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ นายแพทย์โชติ ภาวศุทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร มอบหมายให้ นายแพทย์โสภณ โฆษิตวาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมผู้บริหารและจนท.ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรม Kick off โครงการมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๖ ปีแห่งสุขภาพผู้สูงวัยไทย จังหวัดพิจิตร โดยมีนายแพทย์วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมสร้างสุขใน อสม. กลุ่มอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม “โดยให้ผู้สูงอายุได้รับการประเมินคัดกรองโรคเรื้อรังที่สำคัญ และกลุ่มอาการผู้สูงอายุ และให้จัดบริการคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลทุกระดับ ส่งต่อการดูแลผู้สูงอายุที่พบว่ามีความเสี่ยงหรือป่วย ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ไร้รอยต่อ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ได้รับการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของผู้ป่วยและญาติ โดยมีกิจกรรมเปิดคลินิกผู้สูงอายุ คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ๙ ด้าน ผ่านแอปพลิเคชั่น สมาร์ท อสม. Blue book ประกอบด้วย การเคลื่อนไหวร่างกาย การขาดสารอาหาร การมองเห็น การได้ยิน การกลั้นปัสสาวะไม่ได้ ภาวะซึมเศร้า ภาวะสมองเสื่อม การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน สุขภาพช่องปาก มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ แว่นสายตา และฟันปลอม ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดพิจิตร เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุและลดภาระของผู้ดูแลในครอบครัว จัดขึ้น ณ อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก ชั้น ๔ โรงพยาบาลพิจิตร