then
นพ.วัชรพงศ์ มีพรสวรรค์นพ.วัชรพงศ์ มีพรสวรรค์
ศัลยกรรมกระดูก
นพ.นัยรัตน์ ลัทธิธนธรรมนพ.นัยรัตน์ ลัทธิธนธรรม
ศัลยกรรมกระดูก
 นพ.วิทยา ประทินทองนพ.วิทยา ประทินทอง
ศัลยกรรมกระดูก
นพ.ชัยวัฒน์ เพียรวิริยะนพ.ชัยวัฒน์ เพียรวิริยะ
ศัลยกรรมกระดูก
นพ.ภัคณัฎฐ์ ศิริจตุรพรนพ.ภัคณัฎฐ์ ศิริจตุรพร
ศัลยกรรมกระดูก
ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
 
นพ.ธีรวุฒิ ปรีพูลนพ.ธีรวุฒิ ปรีพูล
ศัลยกรรมกระดูก
บูรณสภาพข้อสะโพกและข้อเข่า
 นพ.ณัฐรัฐ นาครัชตะอมรนพ.ณัฐรัฐ นาครัชตะอมร
ศัลยกรรมกระดูก
เวชศาสตร์การกีฬา
นพ.ปีรติวัจน์ ปั้นเพ็งนพ.ปีรติวัจน์ ปั้นเพ็ง
ศัลยกรรมกระดูก